Cordaid

Cordaid

Doelstelling

Statutaire doelstellingen Stichting Cordaid heeft als doel om in overeenstemming met de evangelische boodschap en geinspireerd vanuit de katholieke gemeenschap in Nederland bij te dragen aan structurele armoedebestrijding en noodhulp van achtergestelde groepen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Activiteiten

Het beleid van Cordaid krijgt vorm rond de centrale doelstelling: het inzetten van de verworven inkomsten op een kostenbewuste en efficiënte wijze in 38 landen teneinde bij te dragen aan een beter bestaan voor arme, buitengesloten groepen van de bevolking.
Daarbij hoort de strategie van verandering van machtsverhoudingen, de concentratie op een aantal inhoudelijke thema’s en het creëren van voldoende massa en synergie door alliantievorming, multistakeholderprocessen en Communi. Daarbij is en blijft de (armoede)situatie in de focuslanden het vertrekpunt; de context of (landen)analyse geeft richting aan de inzet.

Alle andere activiteiten (fondsenwerving, draagvlak, lobby,communicatie, bedrijfsvoering, personeelsbeleid etc.) zijn ondersteunend aan deze kernopdracht.

Cordaid onderscheidt de thema's:

Healthcare
Ieder mens heeft recht op betaalbare en bereikbare gezondheidszorg. Cordaid streeft hiernaar, met de focus op moeder- en kindezorg. Vanuit de nieuwste inzichten en financieringsmethoden, die wereldwijd navolging krijgen.

Disaster Reduction and Resilience
Mensen hervinden hun kracht als zij de mogelijkheid krijgen zelf het risico op rampen te verminderen. Zij weten het beste waar de bedreigingen zijn en hoe zij beter zichzelf kunnen beschermen. Cordaid helpt gemeenschappen in preventie, wederopbouw en noodhulp.

Entrepreneurship
Armoede en ongelijkheid veroorzaken spanningen. Uit gebrek aan perspectief vervallen mensen in conflicten. Cordaid steunt beginnende en bestaande MKB'ers bij het bedrijfsvoeren in post-conflictgebieden.

Women's Leadership
Vrouwen hebben geen gelijkwaardige positie. Niet in hun gezin, niet in de gemeenschap, niet in besturen. Zij zijn bijna compleet afwezig in vredesbesprekingen. Cordaid brengt lokale vrouwen samen. En geeft hen een podium, in hun land en internationaal.

Child & Education
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en een zorgzaam gezien. Cordaid stimuleert een aanpak die creeert dat alle betrokkenen hun schouders eronder zetten: overheid, ouders, leerlingen en leraren zodat de meest kwetsbare kinderen geholpen worden.

Extractives (grondstoffen)
Grondstofrijke ontwikkelingslanden zijn het podium van een machtsspel tussen multinationals en overheden.Het is tijd dat ook gemeenschappen profiteren van de rijkdommen van hun land. Cordaid zet daarvoor alle partijen op gelijkwaardige wijze met elkaar om de tafel: bedrijven, overheden én burgers.

Food Security
Kleinschalige boerenbedrijven brengen de voedselproductie weer op gang in gebieden die verscheurd zijn door oorlog en conflict Cordaid helpt hen bij het creëren van de noodzakelijke voorwaarden. O.a door technologische kennis, logistieke oplossingen en toegang tot de markt.

Security & Justice
In veel fragiele en conflictgebieden garandeert de overheid geen recht en veiligheid voor haar burgers.Dit ondermijnt het vertrouwen van mensen en maakt dat ze eigen rechter gaan spelen. Cordaid zorgt dat burgers zich organiseren en zet hen om de tafel met ambtenaren, politieagenten en andere vertegenwoordigers van het rechtssysteem.

Urban Matters
Sloppenwijken zijn kansrijke gebieden en de bewoners willen graag vooruit, maar hebben zelf de toegang niet. Cordaid werkt aan slimme oplossingen voor sloppenwijkbewoners. Door bewoners te verbinden met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en investeerders.

Investments
Cordaid investeert in microfinancieringsinstellingen en fondsen. Met leningen, garanties en aandelenkapitaal. in post-conflict gebieden, voor mensen en ondernemingen die bijna nergens terecht kunnen.

Cordaid Nederland
Cordaid geeft financiële steun, advies en begeleiding aan mensen en stichtingen in Nederland met een eigen project. Ook ondersteunt Cordaid lokale sociale coöperaties in Nederland die zich richten op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting.

Projecten en Open Data
Alle informatie over onze projecten vindt u hier: https://www.cordaid.org/nl/projecten/?&date_start=2013

Responscode?

Vul hieronder je e-mailadres en Goede Doelen responscode in en klik om je keuze te bevestigen

* Verplichte velden

Kies een ander goed doel